Jeśli dokonujesz wpłat do naszego serwisu na zlecenie osób lub firm trzecich - możesz stać się ofiarą przestępców. Więcej Informacji »

Procedura wewnętrzna AML

12M sp. z o.o.  (dalej: „Spółka”) prowadząc portal w domenie 4coins.pl (dalej: „Serwis”) zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (dalej: „Ustawa”) jest instytucją obowiązaną. W związku z tym Spółka wdrożyła wewnętrzną procedurę przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „Procedura AML”). Celem wdrożenia jest zapobieganie występowaniu zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu będącego skutkiem świadczenia usług dla osób fizyczynych lub innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów (dalej: „Użytkownik”) przez Serwis. Pytania odnośnie szczegółów wdrożonej Procedury AML oraz wątpliwości z nią związane należy przesyłać na adres spółki 12M sp. z o.o., ul. J. Kustronia 51, 30-433 Kraków, Polska.

Wdrożenie Procedury AML zapewnienia zgodność prowadzonego przez Spółkę Serwisu z aktualnymi europejskimi i polskimi przepisami prawa związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Następstwem tego jest skuteczne eliminowanie Użytkowników korzystających z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Komplementariusz Spółki wyznaczył osobę piastującą w niej kierownicze stanowisko jako osobę odpowiedzialną za zapewnienie zgodności działania Serwisu z wdrożoną Procedurą AML.

Jednym z głównych elementów wdrożenia Procedury AML w Serwisie, jest ustanowienie sposobu szacowania ryzyka wystąpienia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zarządzania tym ryzykiem. Wobec każdego Użytkownika korzystającego z usług Serwisu stosowane są środki bezpieczeństwa finansowego adekwatne do ryzyka wystąpienia zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Serwis utrzymuje najwyższy poziom kontroli w celu zapewnienia właściwej identyfikacji ostatecznego właściciela środków i wykorzystuje wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach podwyższonego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Serwis wdrożył system monitorowania przepływu środków finansowych oraz kryptowalutowych (dalej: „Operacje”) w systemach informatycznych obsługujących jego bieżącą działalność, celem filtrowania działań Użytkowników i pracowników mogących zwiększyć poziom ryzyka wykorzystania Serwisu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Każdy wykryty przypadek ryzykownego zachowania zostaje przechwycony, oznaczony i zgłoszony odpowiednim jednostkom.

Operacje Użytkowników Serwisu wobec których nie można zastosować wymienionych w Ustawie środków bezpieczeństwa finansowego, nie są przez Serwis realizowane.

Serwis zgodnie z Regulaminem, zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika oraz zamrożenia jego środków do momentu przeprowadzenia badania wewnętrznego i wykluczenia wystąpienia ryzyka jakiegokolwiek nadużycia lub też prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zastrzega sobie również prawo do zgłaszania wszelkich podejrzanych działań osobie trzeciej zaangażowanej w proces transakcji lub organom prawnym bez wiedzy klienta. Zastrzega także prawo do rozwiązania umowy w przypadku podejrzenia o nielegalne działania.

Każdy klient Serwisu jest zobligowany do wyrażenia zgody na świadczenie dla niego usług podlegających Procedurze AML.

Procedura AML obliguje wyznaczonego pracownika Serwisu, do składania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa właściwym organom ścigania oraz raportowania podejrzanych transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Udostępniane są w takich przypadkach wszystkie przechowywane przez Serwis informacje, takie jak: numery rachunków bankowych, numery transakcji, adresy IP, adresy portfelów Bitcoin, historia transakcji oraz wszelkie inne istotne informacje.

W ramach świadczenia usług Serwis zastrzega sobie prawo do żądania w dowolnym momencie dodatkowych informacji od Użytkownika Serwisu w celu zweryfikowania jego tożsamości oraz dodatkowych informacji uzyskanych od zewnętrznych dostawców w celu spełnienia przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Serwis jest zobligowany do przechowywania danych przez okres 5 lat.

Każdemu pracownikowi Serwisu, odpowiedzialnemu za wykonywanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zapewniane są szkolenia dotyczące tych obowiązków.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferów środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/ 2006.