Więcej Informacji Jeśli dokonujesz wpłat do naszego serwisu na zlecenie osób / firm trzecich - możesz stać się ofiarą przestępców.

Witamy w 4coins.pl i życzymy udanych transakcji!
Bitcoin Cash: 1184 / 1203 PLNBCC
Bitcoin: 31858 / 32265 PLNBTC

Procedura wewnętrzna AML

12m sp. z o.o. sp. k. prowadząc portal w domenie 4coins.pl (dalej: Serwis) zgodnie z zapisami w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (dalej: Ustawa) jest podmiotem obowiązanym. W związku z tym spółka wdrożyła wewnętrzną procedurę przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „Procedura AML”) mającą na celu zapobieganie występowaniu zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Pytania odnośnie szczegółów wdrożonej procedury oraz wątpliwości z nią związane należy przesyłać pod adres spółki 12m sp. z o.o. sp. k., ul. J. Kustronia 51, 30-433 Kraków, Polska.

Wdrożona Procedura AML ma na celu zapewnienie zgodności prowadzonego przez spółkę Serwisu z aktualnymi europejskimi i polskimi wymaganiami i przepisami prawa. Głównym celem jest wyeliminowanie klientów korzystających z Serwisu i łamiących przy tym obowiązujące prawo. Zarząd spółki wyznaczył osobę piastującą kierownicze stanowisko w firmie jako osobę odpowiedzialną za zapewnienie zgodności działania prowadzonego Serwisu z wdrożoną Procedurą AML oraz jego pracowników i innych osób wykonujących czynności na jego rzecz.

Jednym z głównych celów wdrożenia Procedury AML jest ustanowienie podejścia do oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Serwisie i zarządzania nim. Wobec każdego klienta stosowane są środki bezpieczeństwa finansowego adekwatne do ryzyka wystąpienia zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Serwis utrzymuje najwyższy poziom kontroli w celu zapewnienia właściwej identyfikacji ostatecznego właściciela środków i wykorzystuje zwiększone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach podwyższonego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Serwis opracował procedury i systemy monitorowania oparte na ryzyku w celu filtrowania działań klientów i pracowników. Każdy przypadek ryzykownego zachowania zostaje przechwycony, oznaczony i zgłoszony odpowiednim jednostkom.

Transakcje klientów Serwisu wobec których nie może on zastosować wymienionych w Ustawie środków bezpieczeństwa finansowego, nie są przez serwis realizowane.

Serwis zgodnie z Ustawą zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika oraz zamrożenia jego środków do momentu przeprowadzenia badania wewnętrznego i wykluczenia wystąpienia ryzyka jakiegokolwiek nadużycia lub też prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zastrzega sobie również prawo do zgłaszania wszelkich podejrzanych działań osobie trzeciej zaangażowanej w proces transakcji lub organom prawnym bez wiedzy klienta. Zastrzega także prawo do rozwiązania umowy w przypadku podejrzenia o nielegalne działania.

Każdy klient Serwisu jest zobligowany do wyrażenia zgody na świadczenie dla niego usług podlegających Procedurze AML.

Procedura AML obliguje wyznaczonego pracownika Serwisu, do składania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa właściwym organom ścigania oraz raportowania podejrzanych transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Udostępniane są w takich przypadkach wszystkie przechowywane przez Serwis informacje, takie jak: numery rachunków bankowych, numery transakcji, adresy IP, adresy portfelów Bitcoin, historia transakcji oraz wszelkie inne istotne informacje.

W ramach świadczenia usług Serwis zastrzega sobie prawo do żądania w dowolnym momencie dodatkowych informacji od Użytkownika Serwisu w celu zweryfikowania jego tożsamości oraz dodatkowych informacji uzyskanych od zewnętrznych dostawców w celu spełnienia przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Serwis jest zobligowany do przechowywania danych przez okres 5 lat.

Każdemu pracownikowi Serwisu, odpowiedzialnemu za wykonywanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zapewniane są szkolenia dotyczące tych obowiązków.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferów środków pieniężnych i uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 1781/ 2006.