Jeśli dokonujesz wpłat do naszego serwisu na zlecenie osób lub firm trzecich - możesz stać się ofiarą przestępców. Więcej Informacji »

Aktualnie sprzedaż kryptowalut z wypłatą na bankomat jest niedostępna. Więcej Informacji »

Procedura wewnętrzna AML

12m sp. z o.o.  (dalej: „Spółka”) prowadząc portal w domenie 4coins.pl (dalej: „Serwis”) zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „Ustawa”) jest instytucją obowiązaną. W związku z tym Spółka wdrożyła wewnętrzną procedurę przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „Procedura AML”). Celem wdrożenia jest zapobieganie występowaniu zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu będącego skutkiem świadczenia usług dla osób fizycznych lub innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów (dalej: „Klient”) przez Serwis. Pytania odnośnie szczegółów wdrożonej Procedury AML oraz wątpliwości z nią związane należy przesyłać na adres spółki 12m sp. z o.o., ul. Józefa Kustronia 51, 30-433 Kraków, Polska.

Wdrożenie Procedury AML zapewnia zgodność prowadzonego przez Spółkę Serwisu z aktualnymi europejskimi i polskimi przepisami prawa związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Następstwem tego jest skuteczne eliminowanie Klientów korzystających z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Zarząd Spółki wyznaczył osobę piastującą w niej kierownicze stanowisko jako osobę odpowiedzialną za zapewnienie zgodności działania Serwisu z wdrożoną Procedurą AML.

Jednym z głównych elementów wdrożenia Procedury AML w Serwisie, jest ustanowienie sposobu szacowania ryzyka wystąpienia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu dla Klientów z którymi Spółka nawiązała stosunki gospodarcze oraz zarządzania tym ryzykiem. Wobec każdego Klienta korzystającego z usług Serwisu stosowane są środki bezpieczeństwa finansowego adekwatne do kategorii ryzyka jakie zostało mu przypisane. Serwis utrzymuje najwyższy poziom kontroli w celu zapewnienia właściwej identyfikacji ostatecznego właściciela środków pieniężnych i wykorzystuje wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach Klientów należących do podwyższonej kategorii ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Serwis wdrożył monitoring transakcji Klientów w systemach informatycznych obsługujących jego bieżącą działalność, celem filtrowania działań Klientów mogących zwiększyć poziom ryzyka wykorzystania Serwisu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Każdy wykryty przypadek ryzykownego zachowania zostaje przechwycony, oznaczony i zgłoszony odpowiednim jednostkom do wyjaśnienia.

Klienci Serwisu wobec których nie można zastosować wymienionych w Ustawie środków bezpieczeństwa finansowego, nie są przez Serwis obsługiwani a stosunku gospodarcze jakie zostały z nimi nawiązane ulegają zakończeniu.

Serwis zgodnie z Regulaminem, zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta oraz zamrożenia jego środków do momentu przeprowadzenia badania wewnętrznego i wykluczenia wystąpienia ryzyka jakiegokolwiek nadużycia lub też prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zastrzega także prawo do rozwiązania umowy w przypadku podejrzenia o nielegalne działania.

Każdy Klient Serwisu jest zobligowany do wyrażenia zgody na świadczenie dla niego usług podlegających Procedurze AML.

Procedura AML obliguje wyznaczonego pracownika Serwisu, do składania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa właściwym organom ścigania oraz raportowania podejrzanych transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Udostępniane są w takich przypadkach wszystkie przechowywane przez Serwis informacje, takie jak: numery rachunków bankowych, numery transakcji, adresy IP, adresy portfelów walut wirtualnych, historia transakcji oraz wszelkie inne istotne informacje.

W ramach świadczenia usług Serwis zastrzega sobie prawo do żądania w dowolnym momencie dodatkowych informacji od Klienta Serwisu w celu zweryfikowania jego tożsamości lub też ustalenia źródła pochodzenia środków pieniężnych wpłacanych do Serwisu.

Serwis jest zobligowany do przechowywania danych pozyskanych od Klienta przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z Klientem.

Każdemu pracownikowi Serwisu, odpowiedzialnemu za wykonywanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zapewniane są szkolenia dotyczące tych obowiązków.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferów środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/ 2006.