Witamy w 4coins.pl i życzymy udanych transakcji
Bitcoin Cash: 3645 / 3717 PLNBCC
Bitcoin: 26949 / 27287 PLNBTC

Regulamin

§1 Postanowienia wstępne

 1. 4coins.pl, zwany dalej Serwisem jest własnością 12M spółka z o.o. sp. k., która mieści się pod adresem ul. Józefa Kustronia 51 w Krakowie i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000687801.
 2. Wszystkie znaki towarowe, w tym logo i inne oznaczenia uwidocznione w Serwisie stanowią zastrzeżone albo niezastrzeżone znaki towarowe 12M spółka z o.o. sp. k., a także jej partnerów handlowych.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez 4coins.pl oraz zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z zasobów oraz usług świadczonych przez 4coins.pl, obowiązkowe jest zapoznanie się z poniższym regulaminem. W razie braku zgody ze wszystkimi wytycznymi należy bezzwłocznie zaniechać dalszych działań i opuścić Serwis.
 5. Korzystanie z Serwisu 4coins.pl jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania warunków użytkowania, które zostały w nim określone.

 

§2 Prawa i obowiązki Serwisu

 1. 4coins.pl oferuje usługi świadczone drogą elektroniczną, które polegają na pośredniczeniu i wsparciu procesu zakupu oraz sprzedaży jednostek udziałów w rozproszonych systemach księgowych, bazujących na kryptografii BTC – Bitcoin oraz BCC – Bitcoin Cash.
 2. BTC lub BCC, zwany bitcoin, nie stanowi instrumentu finansowego ani elektronicznego instrumentu płatniczego w rozumieniu prawa powszechnie obowiązującego. 4coins.pl nie prowadzi zatem działalności, jaka podlega regulacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz Dz. U. Nr 211, poz. 1384, tj. z dnia 8 października 2010 Dz. U. Nr 211, poz. 1384).
 3. Działalność Serwisu polega tylko i wyłącznie na zapewnieniu możliwości kojarzenia Użytkowników z ofertami dostępnymi na rynku BTC lub BCC celem zawierania przez nich transakcji BTC – Bitcoin i BCC – Bitcoin Cash w postaci kupna i sprzedaży środków.
 4. Serwis nie gwarantuje zysku na zmianie różnicy kursowej BTC lub BCC.
 5. 4coins.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego działania Serwisu.
 6. Serwis przetwarza dane Użytkowników w formie: Imię, Nazwisko, adres e-mail i adres IP komputera, aby zapewnić tym prawidłowe świadczenie usług drogą elektroniczną i spełnić dzięki temu wszelkie wymagania, które stawiają przepisy Europejskiego prawa odnośnie AML/CFT, czyli przeciwdziałaniu praniu pieniędzy czy zapobieganiu finansowania terroryzmu (Dz.U. Nr 116, poz. 1216, tekst jednolity z dnia 16 marca 2010 r., Dz.U. Nr 46, poz. 276).
 7. Wyżej wymienione dane są chronione i nie przekazywane osobom trzecim. Wyjątek stanowi tutaj sytuacja, w której pada podejrzenie o popełnieniu przez Użytkownika przestępstwa. Wówczas, po otrzymaniu prawomocnego nakazu, 4coins.pl ma prawo przekazać dane Użytkownika organom ścigania zajmującym się egzekucją prawa.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i dane podawane przez Użytkowników, a w tym m.in. za popełnione przez nich wykroczenia.
 9. Serwis dokłada wszelkich starań w celu jak najszybszej realizacji usługi, która została szczegółowo opisana w §4 oraz zabezpieczenia BTC lub BCC przechowywanych na kontach Użytkowników przed dostępem do nich osób trzecich albo ich utratą. Czuwa również nad tym, aby wykorzystywane przez 4coins.pl oprogramowanie było pozbawione wad i błędów.
 10. 4coins.pl nie odpowiada za możliwą utratę BTC lub BCC przez Użytkownika wówczas, gdy taka sytuacja wyniknie z czynników, na które Serwis nie ma żadnego wpływu. Należą do nich: awarie sprzętowe, błędy systemu BTC lub BCC – bitcoin , a także zaniedbania osób trzecich, niezwiązanych z 4coins.pl i samych Użytkowników.
 11. Serwis zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości Użytkownika poprzez powszechne, zgodne z prawem procedury, tj. wysłanie prośby o przesłanie skanu dokumentu tożsamości użytkownika lub zwrócenie się z zapytaniem do operatora płatności celem weryfikacji przeprowadzonej transakcji.
 12. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu Użytkownikowi, który przekroczył limity transakcji w Serwisie do czasu przeprowadzenia weryfikacji konta w 4coins.
 13. W przypadku wystąpienia okoliczności w których Serwis jest zmuszony do dokonania dodatkowej weryfikacji otrzymanej od Użytkownika płatności, 4coins.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty użytkownikowi środków BTC lub BCC – bitcoin.

 

§3 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba, która dokona zlecenia zakupu lub sprzedaży BTC lub BCC – bitcoin lub korzysta z innych usług Serwisu.
 2. Korzystając z usług Serwisu, Użytkownik składa oświadczenie, że podane przez niego dane są prawdziwe. Użytkownik może posiadać w 4coins.pl tylko jedno konto.
 3. Użytkownik może posiadać niezweryfikowane konto w Serwisie.
 4. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji swojego konta w Serwisie w przypadku przekroczenia limitów transakcji.
 5. Uczestnictwo w 4coins.pl wymaga rejestracji i utworzenia profilu w Serwisie. Użytkownik autoryzuje się każdorazowo poprzez wprowadzenie swojego adresu-email, na który otrzymuje wiadomość z automatycznie wygenerowanym linkiem, dzięki czemu będzie mógł kontynuować procedurę płatności.
 6. Użytkownik zawiera umowę z Serwisem o realizację usługi, której wytyczne zostały zaprezentowane w §4, w momencie potwierdzenia dokonania płatności za pośrednictwem operatora płatności internetowych Dotpay S.A lub też autoryzacji operacji w przypadku sprzedaży środków BTC – Bitcoin lub BCC – Bitcoin Cash.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji usługi, jaka została opisana w §4, wynikającej z winy Serwisu, Serwis zwraca Użytkownikowi środki wyrażone w PLN, BTC lub BCC w terminie do 3 dni roboczych.
 8. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do ochrony i nieudostępniania osobom trzecim swoich danych dostępowych do konta pocztowego bądź innych środków komunikacji, przez które otrzymuje wiadomości związane z działaniem 4coins.pl. Serwis nie odpowiada za utratę BTC – Bitcoin lub BCC – Bitcoin Cash w sytuacji, gdy Użytkownik zaniedba kwestie dotyczące ochrony swoich danych dostępowych. W przypadku powstania szkody u osoby trzeciej w wyniku takiego zaniedbania, do jej naprawienia zobowiązany jest Użytkownik.
 9. Użytkownik Serwisu nie może bez zgody 4coins.pl dystrybuować ani kopiować zawartości strony. Dotyczy to również tworzenia witryn internetowych o zbliżonej szacie graficznej bądź układzie stron do 4coins.pl.
 10. Użytkownik nie może prowadzić działań mających na celu wytworzenie wrażenia, że Serwis współpracuje bądź autoryzuje funkcjonowanie jakiejkolwiek innej strony internetowej należącej do Użytkownika lub osoby trzeciej.
 11. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązuje się do korzystania z jego zasobów w dobrej wierze. Jeśli wykryje błąd albo lukę w systemie, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze 4coins.pl. Wykorzystywanie przez Użytkownika luk lub błędów w działaniu Serwisu jest równoznaczne ze złamaniem niniejszego regulaminu, może skutkować zablokowaniem jego konta i wyciągnięciem stosownych konsekwencji prawnych.

 

§4 Zasady realizacji usługi

 1. Serwis korzysta z usług operatora płatności internetowych Dotpay S.A z siedzibą przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie.
 2. Użytkownik korzystając z 4coins.pl za pośrednictwem operatora płatności internetowych dokonuje przelewu środków w PLN na konto Serwisu. Kwota otrzymana przez Serwis pomniejszona jest o prowizję operatora płatności wymienionego w pkt. 1. Wysokość prowizji wynosi 1.9% wpłacanej kwoty i nie mniej niż 0.30 PLN w przypadku „Szybkich przelewów” oraz „Portmonetek i Voucherów”. Odpowiednio 0.8% wpłacanej kwoty jednakże nie mniej niż 0.30 PLN w przypadku „Przelewów Online” lub „Zwykły przelew”.
 3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usługi „przekaz pocztowy / bankowy” całkowita opłata za przekazanie środków do Serwisu wynosi 0.8% wpłacanej kwoty jednakże nie mniej niż 0.30 PLN niezależnie od wysokości przekazywanej kwoty. Kwota wpłacana pomniejszana jest o wymienioną opłatę.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo pomniejszenia wypłacanej kwoty BTC lub BCC o opłatę sieciową dla sieci Bitcoin z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć jednorazowo wartości 0.00015 BTC lub 0.0001 BCC za zrealizowaną transakcję zakupu.
 5. Serwis w ramach zlecenia za całkowitą przelaną na konto Serwisu kwotę PLN, pomniejszoną o wymienione wyżej w punktach opłaty, wyszukuje oferty sprzedaży lub kupna na rynku BTC – bitcoin lub BCC – Bitcoin Cash i pośredniczy na zasadzie kojarzenia Użytkownika z dostępną ofertą odwrotną.
 6. W związku ze specyfiką rynku BTC i BCC serwis nie gwarantuje wykonania transakcji po zaprezentowanym kursie. Podany kurs prezentowany jest jedynie w formie informacyjnej.
 7. Po wykonaniu usługi, Użytkownik zostaje poinformowany o parametrach transakcji, a następnie może zlecić wypłatę swoich jednostek BTC – Bitcoin lub BCC – Bitcoin Cash. W przypadku sprzedaży środków BTC – bitcoin lub BCC – Bitcoin Cash środki PLN wypłacane są poprzez przelew zwykły na rachunek PLN wskazany przez klienta. Od powyższej operacji pobierana jest prowizja dla serwisu 4coins.pl w wysokości 2% oraz opłata za przelew w wysokości 1.5 PLN.
 8. Środki pieniężne, wyrażone w PLN, BTC lub BCC wypłacane przez Użytkownika w ramach zlecenia usługi, pozostają do wyłącznej dyspozycji danego Użytkownika. Oznacza to, że 4coins.pl nie rozporządza zgromadzonymi środkami przez Użytkowników i jego działania nie wykraczają poza zlecenia usług składanych przez Użytkowników.
 9. Wypłaty środków PLN poprzez bankomat realizowane są przez firmę Payment Technology sp. z o. o., zlokalizowaną pod adresem Al. Grunwaldzka 411 Gdańsk 80-309.
 10. Jednorazowy koszt wypłaty środków PLN poprzez bankomat – czyli skorzystanie z opcji sprzedaży BTC „Wypłata bankomat” wynosi 8.50 PLN brutto. Równowartość (na podstawie aktualnego kursu sprzedaży BTC) tej kwoty jest pobierana ze środków BTC lub BCC użytkownika podczas realizacji usługi.
 11. W przypadku wypłaty środków PLN poprzez bankomat – czyli skorzystania z opcji sprzedaży BTC „Wypłata bankomat” użytkownik ma 48h na podjęcie środków z bankomatu. Po tym czasie kod SMS wygasa i możliwe jest jego ponowienie. Istniej także możliwość zakupu BTC lub BCC z obniżoną prowizją za kwotę PLN przeznaczoną do wypłaty poprzez bankomat.

 

 

§5 Postanowienia końcowe

 1. Powyższy regulamin stanowi wyłączną podstawę regulującą działanie Serwisu.
 2. Za kwestie sporne, które powstały w wyniku działania osób trzecich, 4coins.pl nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności.
 3. Korzystać z Serwisu mogą tylko osoby, które akceptują jego regulamin.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21.04.2014 r., przy czym 4coins.pl zastrzega sobie wprowadzanie w nim zmian w przyszłości bez informowania o tym fakcie wszelkich podmiotów związanych z Serwisem.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 6. Nieznajomość postanowień regulaminu Serwisu nie zwalnia z jego przestrzegania oraz odpowiedzialności za działania niezgodne z opisanymi w nim wytycznymi.